9.2 / 10 1808 reviews 

Invoering Wet ‘goed verhuurderschap’: wat zijn de gevolgen?

3 min. te lezen

Terug

Op 21 maart 2023 is de Wet goed verhuurderschap als hamerstuk door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet zal naar verwachting op 1 juli 2023 in werking treden. De Wet goed verhuurderschap introduceert regels van goed verhuurderschap en geeft gemeenten nieuwe bevoegdheden en verplichtingen. Het doel van de wet is het tegengaan van discriminatie en intimidatie op de woningmarkt, evenals het bevorderen van goed verhuurderschap. In dit artikel zullen we de belangrijkste regels én de consequenties van de wet bespreken.

Gemeentelijke bevoegdheden

Door de Wet goed verhuurderschap krijgen gemeenten meer bevoegdheden om misstanden aan te pakken. Zij kunnen bijvoorbeeld een huisvestingsvergunning instellen, waarbij ze zelf de voorwaarden kunnen bepalen. Gemeenten worden verplicht tot het instellen van een meldpunt waar anoniem en kosteloos meldingen kunnen worden gedaan over ongewenst verhuurgedrag. Bij overtredingen van de wet kunnen ze boetes opleggen, en, als er sprake is van ernstige misstanden, vergunningen intrekken en panden innemen.

Helder en transparante selectieprocedure

Verhuurders moeten een heldere en transparante selectieprocedure hanteren met objectieve selectiecriteria. Iedereen die voldoet aan de selectiecriteria moet een eerlijke kans krijgen om de woning te huren. Dit betekent dat discriminatie op basis van bijvoorbeeld geslacht, etniciteit, religie of nationaliteit niet is toegestaan. Indien mogelijk moet de verhuurder toewijzen op basis van volgorde van inschrijving of aanmelding. Afgewezen kandidaten moeten op de hoogte worden gebracht van de reden van afwijzing, zodat zij inzicht krijgen in het besluitvormingsproces.

Verplichte schriftelijke huurovereenkomst

Het wordt verplicht om altijd een schriftelijke huurovereenkomst aan te gaan. Hoewel dit in de praktijk al veel wordt gedaan, krijgt het nu een wettelijke basis in de Wet goed verhuurderschap. Een schriftelijke huurovereenkomst biedt zowel de verhuurder als de huurder duidelijkheid en bescherming. Hierin worden onder andere de rechten en plichten van beide partijen vastgelegd, evenals de duur van de huur, de huurprijs en eventuele bijzondere bepalingen. Deze verplichting geldt alleen voor huurovereenkomsten die worden aangegaan na de inwerkingtreding van de wet.

Naleving van wet- en regelgeving

Verhuurders zijn verplicht zich te houden aan de wettelijke regels met betrekking tot huurprijzen, servicekosten en waarborgsom. Het is belangrijk dat de huurprijs in overeenstemming is met de kwaliteit en de voorzieningen van de woning. De waarborgsom mag maximaal 2 x de kale termijn huurprijs zijn. Bovendien hebben huurders het recht om informatie op te vragen over de opbouw van de huurprijs en de servicekosten. Overtredingen kunnen leiden tot sancties, zoals het opleggen van een boete of het aanpassen van de huurprijs.

Regels gelden voor verhuurders en verhuurmakelaars

De regels van goed verhuurderschap zijn van toepassing op zowel particuliere en commerciële verhuurders, dus ook verhuurmakelaars en woningcorporaties. Hiermee wordt een breed scala aan actoren op de woningmarkt verplicht om zich te houden aan de normen van goed verhuurderschap.

Consequenties van Wet goed verhuurderschap

De belangrijkste consequenties van de Wet goed verhuurderschap op een rijtje:

  • Beperking van discriminatie en intimidatie
  • Meer transparantie en duidelijkheid
  • Verbetering van het verhuurderschap
  • Meer mogelijkheden voor gemeenten

Volgens de Wet goed verhuurderschap kunnen verhuurders die de regels, waaronder de informatieplicht, niet naleven, bestraft worden met een bestuurlijke boete van maximaal €22.500. Als er binnen vier jaar na het opleggen van een boete opnieuw sprake is van overtreding, kan een bestuurlijke boete van maximaal €90.000 worden opgelegd. Bovendien wordt het feit dat een boete is opgelegd openbaar gemaakt. Het is dus van groot belang voor verhuurders om zich aan de regels te houden om boetes en reputatieschade te voorkomen.

In conclusie: de Wet ‘goed verhuurderschap’

Met de invoering van de Wet goed verhuurderschap worden er belangrijke veranderingen doorgevoerd op de woningmarkt. Verhuurders en verhuurmakelaars krijgen te maken met nieuwe verplichtingen, zoals het hanteren van een heldere selectieprocedure en het aangaan van schriftelijke huurovereenkomsten. De wet heeft als doel discriminatie en intimidatie tegen te gaan, de relatie tussen verhuurders en huurders te verbeteren en de kwaliteit van de woningmarkt te bevorderen. Gemeenten krijgen meer bevoegdheden om misstanden aan te pakken. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen zich bewust zijn van de consequenties van de wet en zich hieraan houden, zodat de woningmarkt eerlijk en transparant wordt voor iedereen.

Publicatiedatum 23/08/2023